PRIVACY STATEMENT SOLLICITANTEN

 

CCCP hecht er aan dat de verwerking van je persoonsgegevens plaatsvindt op een zorgvuldige wijze, in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving. Op deze pagina zie je de wijze waarop CCCP de persoonsgegevens verwerkt van personen die bij CCCP solliciteren.

 

Algemeen
Dit privacy statement over de privacy van sollicitanten is van toepassing op persoonsgegevens van sollicitanten die CCCP TELEVISIE BV (“CCCP”) verzamelt en verwerkt in het kader van de behandeling van sollicitaties. Met de term verwerken’ wordt onder meer bedoeld: het vastleggen, opslaan, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken en het wissen en vernietigen van persoonsgegevens. Dit privacy statement is bedoeld om sollicitanten te informeren over de wijze waarop CCCP deze persoonsgegevens verzamelt en verwerkt.

 

Doeleinden en grondslag gegevensverwerking
Persoonsgegevens die door de sollicitant aan CCCP worden doorgegeven, worden door CCCP verzameld en verwerkt in het kader van de volgende doeleinden: het in behandeling nemen van de sollicitatie voor een eventuele tewerkstelling en het mogelijk maken van een verantwoorde, efficiënte en effectieve sollicitatieprocedure. Het is in het gerechtvaardigd belang van CCCP om sollicitanten te beoordelen alvorens een aanbod van tewerkstelling te doen. In geval sprake is van een beslissing om de sollicitant aan te nemen, zijn de persoonsgegevens daarnaast noodzakelijk om de arbeidsovereenkomst voor te bereiden.

 

Categorieën gegevensverwerking
CCCP verzamelt en verwerkt persoonsgegevens van sollicitanten rechtstreeks, door middel van (motivatie)brieven, aangehechte CV’s en/of cijferlijsten, telefoongesprekken, e-mails en/of door middel van persoonlijke contacten.

CCCP kan in het kader van de behandeling van sollicitaties onder meer de volgende persoonsgegevens verzamelen en verwerken:

  1. identificatiegegevens en contactgegevens (bijv. achter- en voornaam, geboortedatum en -plaats, adres, telefoonnummer, e-mailadres, titels en geslacht);
  2. gegevens in verband met de professionele ervaring (bijv. gegevens over de loopbaan, arbeidsprestaties, arbeidsverleden en voormalige werkgevers), inclusief opgegeven referenties in het CV;
  3. gegevens in verband met de opleiding (bijv. diploma’s, certificaten, (buitenland)stages en bijzondere opleidingen);
  4. lidmaatschappen;
  5. talenkennis;
  6. eventuele andere persoonlijke gegevens die in verband met de uitoefening van de functie door de sollicitant tijdens de sollicitatie zijn medegedeeld of verstrekt; en
  7. alle andere (dan de hierboven vermelde) persoonsgegevens die door de sollicitant aan CCCP worden verstrekt.

 

Toegang persoonsgegevens en delen met derden
De toegang tot persoonsgegevens van sollicitanten is beperkt tot personeelsleden van CCCP die betrokken zijn bij de sollicitatieprocedure. Deze personeelsleden zullen uitsluitend voor de behandeling van de sollicitatie toegang hebben tot de persoonsgegevens. Zij zullen de privacy van sollicitanten respecteren en deze persoonsgegevens vertrouwelijk houden.

CCCP verzendt geen persoonsgegevens van sollicitanten aan derde partijen, met de mogelijke uitzondering van gegevensverwerkers zoals een assessmentbureau indien dit relevant is voor de sollicitatieprocedure. Voorafgaand aan het verzenden van de persoonsgegevens aan enige derde partij, zal CCCP hiervoor uitdrukkelijke toestemming van de sollicitant vragen en ervoor zorgen dat de derde partij (contractueel) gebonden is aan geheimhouding. CCCP verkoopt en verhandelt geen persoonsgegevens van sollicitanten aan derde partijen.

 

Bewaartermijn persoonsgegevens
CCCP bewaart de persoonsgegevens van sollicitanten gedurende de periode die noodzakelijk is in het kader van de sollicitatie. Indien de sollicitatie niet leidt tot een arbeidsrelatie, zal CCCP de persoonsgegevens van de sollicitant uiterlijk zes maanden na het einde van de sollicitatieprocedure verwijderen. Ook kan CCCP gegevens van sollicitanten bewaren indien er een zakelijke behoefte bestaat aan het behoud van de gegevens van de sollicitant, bijv. door de CV van een sollicitant te bewaren voor het geval er een geschikte vacature ontstaat. Indien de sollicitant naar aanleiding van de sollicitatie in dienst treedt bij CCCP dan worden de persoonsgegevens door CCCP bewaard in het personeelsdossier tot twee jaar na einde dienstverband, tenzij de wet anders bepaalt.

 

Technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen
CCCP heeft passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen genomen om de persoonsgegevens van sollicitanten te beschermen en te beveiligen, en om de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van de persoonsgegevens te waarborgen.

 

Rechten van sollicitanten
Sollicitanten hebben het recht om CCCP te verzoeken:

  • om inzage te verkrijgen in de persoonsgegevens;
  • om de persoonsgegevens te wijzigen;
  • om de gegevensverwerking te beperken of te verwijderen;
  • om de persoonsgegevens digitaal te ontvangen teneinde deze aan een andere verantwoordelijke door te geven (‘recht op overdraagbaarheid’); en
  • om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking of doorgifte.

Daarnaast hebben sollicitanten het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit, indien CCCP niet in overeenstemming met de toepasselijke privacywetgeving heeft gehandeld.

Sollicitanten kunnen vragen en opmerkingen over de wijze waarop CCCP persoonsgegevens van sollicitanten verzamelt en verwerkt of over dit privacy statement, richten aan privacy@cccp.nl

 

Wijzigingen privacy statement
CCCP behoudt zich het recht voor dit privacy statement voor sollicitanten te wijzigen in overeenstemming met de toepasselijke privacywetgeving.

 

Februari 2021